شاهین بوشهر، آرمان گهر سیرجان، لیگ یک، فوتبال ایران، عکاس، محمد زائری