هندبال، زنان، لیگ برتر، ارشیا شید طرقبه شاندیز، مشهد، شهید شاملی کازرون، سالن شهید بهشتی مشهد، برد شهید شاملی 20 ، باخت ارشیا شید 13 ،Handball