آلبوم بازی شاهین 2-0 پرسپولیس دیر (زیر 16 سال های استان)