آلبوم بازی امید شاهین امید 0-0 ذوب اهن اصفهان (13 آذرماه 1398)