آلبوم بازی جوانان شاهین بوشهر 2 - 0 بهمن شیراز (27 آذرماه 1398)