آلبوم مسابقه هندبال اشتاد سازه مشهد 19- 19 شهید شاملی کازرون